Server status

Address: 51.254.213.11

Loading...
Adminlist

Ikona grupy Server Admin

Pawcio (xxxxvNIKOvxxxx)Offline

KurudiOffline

Kontakt z nami
Server Viewer

News

Komendy jakie możemy używać do MusicBot-a
Pawcio714, 2016-09-25, 12:00

Currently playing with TS3MusicBot®.

Poniżej znajduję się lista dostępnych komend:

Komenda Opis komendy
!radiolist Pokazuję listę dostępnych kanałów radiowych jakie zostały dodane.
!medialist/!musiclist/!listmusi Pokazuję wszystkie pliki muzyczne.
!playlist Pokazuję utworzone listy muzyczne.
!radiostart radio_playlist_name Rozpoczyna się odtwarzanie stacji radiowej.
!musicstart/!mediastart media_file Rozpoczyna odtwarzanie pliku multimedialnego.
!stop/!radiostop/!musicstop Zatrzymuję otwarzanie
!youtube/!yt/!link/!url http://youtubelink Rozpoczyna odtwarzanie pliku wideo z YouTube.
!prev/!previous Odtwarza poprzedni utwór.
!next Odtwarzanie następnego utworu.
!ytgoto NUMBER Jump to the Youtube video from a currently playing playlist with the position NUMBER.
!ytgoto NUMBER Skocz do filmu YouTube z aktualnie odtwarzanej listy z numerem pozycji.
!q/!queue Lista bieżących utworów w kolejce.
!addyt/!addyoutube/!addlink/!addurl http://link Dodaj Youtube, SoundCloud lub inny link kolejce.
!addmusic/!media MUSIC_FILE Dodaj jeden utwór do kolejki.
!downloadradio http://dirctlinktoplaylistfile nametosave.filetype Załaduj radiowej odtwarzania dół i zapisuje go w folderze radiowej.
!downloadmedia http://dirctlinktomediafile nametosave.filetype Załaduj plik multimedialny w dół i zapisuje go w folderze muzycznym.
!deleteradio radiofile Usuwa radio.
!deletemusic musicfile/!deletemedia mediafile Usuwanie pliku multimedialnego.
!deleteplaylist playlistfile Usuwa listę odtwarzania.
!vol/!volume + Zwiększa głośność.
!vol/!volume - Zmniejsza głośność.
!vol/!volume 0-100 Ustawia głośność na pożądaną wartość.
!vol/!volume ? Wyświetla aktualny poziom głośności.
!pause Wstrzymuje TS3MusicBot.
!mute Wycisza TS3MusicBot.
!repeat Powtarzanie bieżącego odtwarzania muzyki lub pliku / folderu / YouTube
!randomradio/!zap/!zapp Odtwarzanie losowe stacji radiowej z shoutcast.com.
!welcomesoundoff Tymczasowo wyłącza komunikat powitalny.
!playall Odtwarza wszystkie pliki multimedialne w folderze muzycznym.
!playallrandom Odtwarza wszystkie pliki multimedialne w folderze muzyki w kolejności losowej.
!youtubedownload/!ytdl URL Ładuje i konwertuje wideo z YouTube i zapisuje go jako .mp3
!history/!lastplayed Pokazuje listę z ostatnich 20 odtwarzanych plików.
!setavatar URL Ustaw dany obraz z adresu URL jako avatar klienta.
!removeavatar Usuwa bieżący awatara zestaw kliencki obraz.
!restart Restartuje TS3MusicBot (tylko sterowania admin).